Pagrindinis

Pagrindinis

NAUDOJIMASIS INTERNETINE SVETAINE:

Informuojame Jus, kad atvykdamas į Mūsų Internetinę svetainę ar ja naudodamasis Jūs sutinkate su Mūsų Taisyklėmis bei visomis kitomis Mūsų Internetinėje svetainėje pateikiamomis taisyklėmis, sąlygomis ir politikomis. Šios Taisyklės taip pat nustato pirkimo bei su tuo susijusias sąlygas, todėl Jūs visada turite būti su jomis susipažinę ir elgtis taip, kaip nustatyta.

Mes turime teisę daryti bet kokius Taisyklių pakeitimus, kurie įsigalioja ir yra taikomi Jums nuo jų paskelbimo Internetinėje svetainėje momento, be atskiro ar išankstinio įspėjimo. Atsižvelgiant į tai, Jūs prisiimate visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis Internetine svetaine bei darant Mūsų prekių, nurodytų Internetinėje svetainėje, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Mūsų Taisykles ir galimus jų pakeitimus.

„Prekės“ šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma įsigyti, naudojantis Mūsų Internetine svetaine.

MŪSŲ PREKĖS  

Techninės prekių specifikacijos, charakteristikos ir kita susijusi informacija apie prekes yra pateikiama Mūsų Internetinėje svetainėje bei kartu su nupirktomis prekėmis. Šią informaciją Mes turime teisę keisti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Mes dedame didžiausias pastangas tam, kad Mūsų prekės, siūlomos Interneto svetainėje, būtų kaip įmanoma tikslios, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad skirtingi monitoriai atvaizduoja paveikslėlius skirtingai, Mes negalime garantuoti, kad tikrų prekių spalva bei forma realybėje yra tokia, kokia yra rodoma Interneto svetainėje. Atitinkamai Mes negalime būti atsakingi už tokio pobūdžio neatitikimus, jei šie būtų pastebėti.

Prekės, kurias Mes parduodame, yra naujos, tačiau, jas naudojant gali atsirasti tam tikri defektai, kurie atsiranda dėl normalaus prekių naudojimo. Todėl Mes negalime būti atsakingi dėl normalaus prekės nusidėvėjimo.

Nepaisant suteikiamų garantijų, Mes nesame atsakingi dėl prekių trūkumų ar apgadinimų, atsiradusių po prekių pristatymo dėl netinkamo laikymo ar prekių naudojimo.

JŪSŲ PASKYRA

Mūsų siūlomas prekes Jūs galite pirkti tik savo vardu, naudojantis savo sukurta paskyra ir prisiimant už tai visą atsakomybę.

Jūs esate atsakingi už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje nurodyti duomenys, Jūs privalote nedelsdami juos atnaujinti. Neatnaujinus registracijos duomenų, Atsakomybė už netinkamą savo įsipareigojimų vykdymą tenka Jums.

Jūsų prisijungimo duomenys yra Jūsų asmeninė informacija, už kurios išsaugojimą ir saugumą esate atsakingas Jūs, todėl privalote įsipareigoti juos saugoti paslaptyje ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

PREKIŲ ĮSIGIJIMAS

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs, Mūsų Internetinėje svetainėje suformavę prekių krepšelį ir susipažinę su Taisyklėmis, patvirtinate užsakymą.

Jums pateikus užsakymą, Mes jį turime patvirtinti. Gavus užsakymo patvirtinimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu, užsakymas nebegali būti atšauktas, nebent būtų aiškus susitarimas tarp Mūsų ir Jūsų, leidžiantis užsakymo atšaukimą.
Užsakytų prekių siuntimą Mes inicijuosime tik tada, kai gausime Jūsų atlikto mokėjimo patvirtinimą, apimantį prekių kainą, mokėtinus mokesčius bei prekių pristatymo kainą.
Jums nevykdant prekių pristatymo atsiėmimo pareigos, Mes turime teisę Jūsų reikalauti atlikti papildomus mokėjimus už pakartotinį prekių pristatymą.
Mūsų veikla neapsiriboja tik standartinių prekių pardavimu, todėl, esant Jūsų pageidavimui įsigyti individualių prekių, sukurtų pagal Jūsų pateikiamus kriterijus (pavyzdžiui, norimas dydis, norima spalva, norimas logotipas ar kt.), Jums reikės susisiekti su Mumis ir suderinti norimos prekės individualias charakteristines ypatybes bei kitas su tokio pobūdžio užsakymu susijusias pirkimo pardavimo sąlygas.
Mes turime teisę, tačiau nesame įpareigoti apriboti prekių pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes taip pat pasiliekame sau teisę keisti prekių kainas bet kuriuo metu prieš tai, kai yra pateikiamas užsakymas. Aukščiau išvardintomis teisėmis mes naudosimės priklausomai nuo kiekvienos faktinės situacijos.

TREČIŲJŲ ASMENŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMAS

Internetinėje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios nėra Mūsų valdomos. Informuojame, kad Mes nesame atsakingi už tokių svetainių turinį.

Mes naudojamės trečiųjų asmenų prekių pristatymo paslaugomis. Tretieji prekių pristatymo paslaugas tiekiantis asmenys vadovaujasi savo pačių nustatytomis taisyklėmis bei sąlygomis, todėl Mes nereguliuojame šių paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų ir nesame atsakingi už šių paslaugų teikėjų veiksmus ar neveikimą bei su tuo susijusių pasekmių atsiradimą, jiems vykdant pavestų paslaugų užsakymą.

Bet kokia žala ar nuostoliai, atsiradę ir susiję su trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant prekių pristatymo tarnybų vykdomų paslaugų teikimu, nėra pagrindas Mūsų atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į tai, Jūs turite pareigą susipažinti su trečiųjų asmenų reglamentuojamomis paslaugų suteikimo ir vykdymo taisyklėmis, sąlygomis, kita būtina informacija ir prisiimate atsakomybę tinkamai jomis vadovautis.

Pretenzijos, skundai, reikalavimai, kaltinimai, pastebėjimai, klausimai ar pasiteiravimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų suteikimo, vykdymo ar bet kurių kitų veiksmų ar neveikimo, nepatenka į Mūsų atsakomybės ribas, todėl turi būti tiesiogiai adresuojami ir pateikiami konkrečias paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenimis ir jokiais atvejais ne mums.

MŪSŲ ATSAKOMYBĖS RIBOS

Mes dėsime pagrįstas pastangas tam, kad Internetinėje svetainėje pateiktas turinys būtų tikslus bei aktualus. Tačiau mes negalime būti atsakingi prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią deliktinę ar sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.

Mes nesame atsakingi už prekių apgadinimą, atsiradusį dėl įprasto tokių prekių naudojimo ir (ar) trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su prekių apgadinimu.

Kai kurios prekės ar jų dalys, siūlomos Interneto svetainėje, gali būti neprieinamos tam tikrose valstybėse arba prieinamos tik už papildomą mokestį. Mes pasiliekame teisę pakeisti bet kurios prekės aprašymą bet kuriuo metu, todėl neprisiimame atsakomybės dėl bet kokių reikalavimų ar nuostolių, atsiradusių dėl neaktualaus Internetinės svetainės turinio.

Internetinėje svetainėje pateiktos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgiant į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi Mes apsiribojame visą atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios Internetinės svetainės veikla.

Tuo atveju, jeigu Mūsų atsakomybė yra nustatyta įstatymų ir neapribota šiose Taisyklėse, mes galime būti laikomais atsakingais tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes iš Mūsų. Įsigijus prekes iš įgaliotų ar neįgaliotų distributorių, ar iš bet kokių kitų asmenų, šios Taisyklės ir bet kokios Mūsų suteikiamos garantijos nėra taikomas ir negalioja.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Bet koks turinys paskelbtas Mūsų Internetinėje svetainėje, taip pat Mūsų individualūs gaminiai ir kitos parduodamos prekės yra saugomi autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, ir, esant pažeidimui, atitinkamai ginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais ar bet kokiais kitais tikslais.

MOKĖJIMAI

Mūsų veikla neapima jokių finansinių, mokėjimo ar su tuo susijusių piniginių operacijų, todėl kiekvieną kartą, kai už įsigytas prekes atliekate mokėjimą Mums, Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes nesame atsakingi už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, ir iš to atsirandančias galimas pasekmes.

Pirkėjas turi galimybę už išsirinktas prekes atsiskaityti ne banko pavedimų, o Mūsų parduotuvėje iš karto. Tokiu atveju, pirkėjas užsakytas prekes iš Mūsų gali atsiimti iš karto Mūsų parduotuvės vietoje, sumokėdamas už ją tik grynaisiais pinigais. Informuojame, kad už išsirinktas prekes atsiskaityti Mūsų parduotuvėje ne grynaisiais pinigais, o banko kortelėmis nėra galimybės.

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais Mūsų parduotuvėje ir apmokėtų prekių atsiėmimas joje yra atitinkamos parduotuvės darbo metu.

MOKESTINĖS NUOSTATOS

Mes, vykdydami savo veiklą, remsimės Jūsų pateikta finansine informacija. Mes nesame laikomi mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi kiti mokėtini mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir (ar) kitus mokesčius susijusius prekėmis, yra mokėtini Jūsų.


KITA INFORMACIJA

Visi būtini Mūsų pranešimai Jums bus siunčiami Jūsų užpildytos registracijos elektroninėje parduotuvėje formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Norėdami su Mumis susisiekti, tai galite padaryti Internetinės svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais duomenimis.